Regulamin

Regulamin Imprezy „Futerkon 2017”
Ośrodek wypoczynkowy “Ptaszyniec” w Bocheńcu
9 do 13 sierpnia 2017

Art. 1.
Definicje:

 1. Futerkon/Impreza – cykliczne wydarzenie kulturalno-rozrywkowe o charakterze odpłatnym i zamkniętym. Podmiotem odpowiedzialnym jest Organizator. Impreza nie jest imprezą masową w myśl przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2015.2139 z dnia 2015.12.18).
 2. Organizator – Łukasz Grabczyński
 3. Przedstawiciele Organizatora – osoby funkcyjne wyznaczone przez Organizatora. Liczbę osób wraz z zakresem obowiązków publikuje Organizator na stronie www Futerkonu oraz ogłasza na terenie imprezy w sposób zwyczajowo przyjęty.
 4. Terenie imprezy – oznacza wyznaczony teren Ośrodka wypoczynkowego „Ptaszyniec” w Bocheńcu.
 5. Uczestnik imprezy – oznacza osobę, która:
  – dokonała rejestracji w serwisie http://2017.futerkon.pl/, a tym samym zaakceptowała niniejszy Regulamin
  – uiściła składkę za uczestnictwo w Imprezie.
 6. Termin imprezy – wycinek czasu liczony od dnia 9 sierpnia 2017 roku do dnia 13 sierpnia 2017 roku.
 7. Serwis www – strona http://2017.futerkon.pl/ zawierająca dane na temat Imprezy, ogłoszenia Organizatora, informacje o płatnościach oraz tym podobne. Ponadto służy uczestnikom imprezy do rezerwowania miejsc na imprezie (rozumie się przez to pokój, domek letniskowy, miejsce na polu namiotowym et cetera)
 8. Wstępna rezerwacja – gdy osoba zainteresowana uzyskaniem statusu uczestnika imprezy założy konto w serwisie www i dokona zajęcia wolnego miejsca – dokonuje wstępnej rezerwacji. Od tego momentu ma 7 dni na dokonanie płatności za zajęte miejsce na rzecz Organizatora. W przypadku niedokonania płatności, wstępna rezerwacja przepada.

Art. 2.
§ 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie porządku podczas trwania Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza.
§ 2. Impreza jest przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 16 lat.
§ 3. Osoby nieletnie mogą zostać uczestnikami imprezy pod warunkiem dostarczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Art. 3.
Uczestnik imprezy ma obowiązek uregulowania składek wskazanych w art. 4 do dnia 19 lipca 2017 roku. Jeżeli tego nie uczyni, traci status uczestnika imprezy. Jeżeli uczestnik imprezy zrezygnuję dobrowolnie z swojego statusu uczestnika po dniu 30 czerwca 2017 roku. nie ma on roszczenia o zwrot jakichkolwiek poniesionych nakładów pieniężnych.

Art. 4.
§ 1. Akredytację wpłaca się:

 1. W całości w terminie 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego (po tym terminie wstępna rezerwacja przepada), ale nie później niż do 19 lipca 2017 roku.
 2. W ratach. Pierwsza, zwana zaliczką, jest bezzwrotna i pokrywa koszt rezerwacji miejsca, płatna do 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Kolejnych rat można dokonać w dowolnym terminie, w przeciągu do 30 dni po wypełnieniu formularza, ale nie później niż do 19 lipca 2017.
 3. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia po 19 lipca 2017 muszą być opłacane w całości z zachowaniem 2 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego – tylko za wyraźną zgodą Organizatora.

§ 2. W przypadku, gdy dana osoba dokona wstępnej rezerwacji bez opłacenia jej, Organizator ma prawo zablokować tej osobie możliwość dokonywania kolejnych wstępnych rezerwacji na okres od 7 do 21 dni.

Art. 5.
Rezerwacja odbywa się tylko drogą elektroniczną poprzez stronę www.futerkon.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz ten dostępny jest dla osób zarejestrowanych w serwisie www.futerkon.pl

Art. 6.
Organizator zapewnia porządek podczas trwania Imprezy.

Art. 7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

Art. 8.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora oraz osób funkcyjnych przez niego wyznaczonych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynika wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 9.
W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Konwentu organem rozstrzygającym jest Organizator.

Art. 10.
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
§ 1. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
§ 2. Posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
§ 3. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
§ 4. Osoby łamiące powszechnie przyjęte normy postępowania/zachowania się mogą zostać natychmiastowo pozbawione statusu uczestnika imprezy oraz usunięte z terenu imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.
§ 5. W przypadku osób dopuszczających się wykroczeń i/lub przestępstw stosuje się postanowienia § 4 oraz składa się zawiadomienie na Policję w sprawie.

Art. 11.
Na terenie Imprezy znajdować się będzie kilka pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tychże ograniczeń.

Art. 12.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

Art. 13.
Broń pneumatyczna (ASG, paintball, hukowce i inne) wnoszona na teren imprezy musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolnioną sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej. Uczestnik wchodząc na Teren Imprezy może zostać sprawdzony przez Organizatora pod kątem spełnienia powyższych warunków. Odstępstwa od tej reguły (np. podłączenie napędu czy załadowanie amunicji hukowej na potrzeby pokazu) są możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora Imprezy.

Art. 14.
Podczas trwania Konwentu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Konwentu.

Art. 15.
Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.

Art. 16.
Organizator i osoby funkcyjne przez niego wyznaczone mają prawo brać udział w konkursach i turniejach w czasie, kiedy nie pełnią obowiązków związanych z organizacją konwentu.

Art. 17.
Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Art. 18.
Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na Konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem Konwentu, zostaną z terenu Konwentu usunięte wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

Art. 19.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie podana na Stronie Internetowej Konwentu oraz na stronach Facebook’owych Konwentu.

Art. 20.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Art. 21.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Złącznik numer 1.